pc vastgoed, gevestigd aan Oude Boteringestraat 40 te 9712 GK Groningen, verwerkt onder andere op haar website www.pcvastgoed.nl een aantal gegevens van u die als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen worden aangeduid. pc vastgoed is ten aanzien van deze persoonsgegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. pc vastgoed is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
In deze privacyverklaring geven wij u informatie over hoe ons kantoor omgaat met de persoonsgegevens die al dan niet via onze website www.pcvastgoed.nl onder de AVG worden verwerkt.
Indien u hier vragen over heeft, dan horen wij dat graag. U kunt ons hiervoor bereiken op info@pcvastgoed.nl

Persoonsgegevens die pc vastgoed verwerkt

pc vastgoed verwerkt onder andere via haar website uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt, bijvoorbeeld via contactformulieren op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die pc vastgoed verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder de vereiste toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pcvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerkt pc vastgoed persoonsgegevens

pc vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens die zij onder andere via haar website verkrijgt, voor de volgende doeleinden:
• Contact met u op kunnen nemen via e-mail of telefonisch indien dit nodig is voor de uitoefening van onze dienstverlening;
• Verzenden van mailings.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen dan de hiervoor genoemde verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag ‘uw toestemming’.

Geautomatiseerde besluitvorming

pc vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang bewaart pc vastgoed persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met info@pcvastgoed.nl.

 

Delen van persoonsgegevens door pc vastgoed met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Contact Form

Wij maken op onze website gebruik van contactformulieren van Contact Forms. De gegevens die hier worden ingevuld worden bewaard op onze website.

Persoonsgegevens worden door pc vastgoed niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Rechten ten aanzien van door pc vastgoed verwerkte persoonsgegevens

 

Wanneer uw persoonsgegevens door pc vastgoed worden verwerkt, heeft u op grond van de AVG verschillende rechten.

Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door pc vastgoed.

Tevens heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u nader te benoemen organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pcvastgoed.nl.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. pc vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

pc vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@pcvastgoed.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. pc vastgoed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook zelf alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies verwijderen

De toestemming die u heeft gegeven aan pc vastgoed voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de websites en/of applicaties niet of niet goed meer werken. Wilt u toch de cookies verwijderen? Hier leest u hoe u deze kunt verwijderen.